Stiahnite si Acrobat Reader   

 Paliatívna medicína a liečba bolesti

Časopis Paliatívna medicína a liečba bolesti vychádzal v tlačovej podobe v rokoch 2007 - 2014, od roku 2015 bude vychádzať už len v elektronickej podobe.

Jediný slovenský odborný časopis s kombinovaným zameraním na paliatívnu problematiku a liečbu bolesti. Časopis je recenzovaný, venuje sa podpore a terapii nevyliečiteľne chorých pacientov vrátane psychologickej podpory a ošetrovateľstva. Samostatnú kapitolu tvorí nepaliatívna liečba bolesti a podporné liečebné a ošetrovateľské postupy. Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou paliatívnej medicíny SLS (www.paliativnamedicina.eu) Českou spoločnosťou paliatívnej medicíny (www.paliativnimedicina.cz). 

 

Ročník: 12. (2019)

Rubriky:

 • Prehľadové články (paliatívna medicína a starostlivosť, liečba bolesti, hospice, ošetrovateľstvo a pod.)
 • Pôvodné články (kazuistiky, štúdie, výskumy)
 • Medziodborové konzílium ( interdisciplinárna medziodborová diskusia k témam súvisiacim s paliatívnou medicínou a liečbou bolesti)
 • Lieky & liekové skupiny: zaujímavé novinky z oblasti farmakoterapie používanej v paliatívnej medicíne a v liečbe bolesti
 • Odborné podujatia (správy a výstupy)
 • Ošetrovateľstvo
 • Zo zahraničných prameňov

 
Cieľové skupiny:

 • algeziológovia a lekári so zameraním na paliatívnu medicínu
 • onkológovia, psychológovia, zdravotné sestry
 • neurológovia, geriatri, reumatológovia
 • internisti a záujemcovia z iných odborov

 
Odborní editori: MUDr. Jana Hoozová, MUDr. Leona Šóthová

Redakčná rada: prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD., MUDr. Lucia Dzurillová, MUDr. Jana Hoozová, MUDr. Katarína Jakubovitšová, MUDr. Mária Jasenková, MUDr. Peter Križan, CSc., MUDr. Kristina Križanová, PhDr. Jana Nemcová, PhD., MUDr. Leona Šóthová

Vydavateľ elektronickej verzie časopisu:
SOLEN, s. r. o.
Ambrova 5
831 01 Bratislava

Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: SOLEN, s. r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava
Redaktorka časopisu: Michaela Malová, mob.: 0903 463 286,  malova@solen.sk

Grafická úprava, sadzba: Ján Kopčok, kopcok@solen.sk

Registrácia MK SR pod číslom EV3582/09
ISSN 1339-4193 (online)
Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS).

Citácie sú spracované v CiBaMed.
Citačná skratka: Paliat. med. liec. boles.

 
created by © zooom.sk s.r.o.